Stagiatură și atestare

Înscriere

Art. 63: Înscrierea în Ordin şi înregistrarea în Tabloul naţional al arhitecţilor

 1. Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege poate solicita înscrierea în Ordin şi înregistrarea în Tabloul naţional al arhitecţilor printr-o cerere adresată preşedintelui filialei teritoriale în a cărei rază domiciliază.
 2. Cererea se depune, în dublu exemplar, la sediul filialei teritoriale şi va cuprinde:
  • numele, prenumele şi domiciliul solicitantului;
  • locul şi data naşterii;
  • elementele actului de identitate: seria şi numărul actului, codul numeric personal, data eliberării şi organul emitent;
  • indicarea diplomei care atestă calitatea de licenţiat în arhitectură: numărul, data eliberării şi emitentul;
  • indicarea sediului profesional unde solicitantul îşi exercită sau doreşte să îşi exercite profesia;
  • modalitatea în care solicitantul doreşte să îşi exercite profesia;
  • menţiunea înscrierii anterioare în Ordin şi înregistrarea în Tabloul naţional al arhitecţilor, după caz.
  • Cererea va fi însoţită în mod obligatoriu de următoarele acte, care dovedesc împrejurările sus-menţionate, depuse de solicitant într-un singur exemplar:
   • copie legalizată a diplomei de studii sau adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ prin care se dovedeşte că solicitantul a promovat examenul de diplomă;
   • certificatul de acordare a dreptului de semnătură pentru cei care solicită înscrierea în Tabloul naţional al arhitecţilor la secţiunea "Arhitecţi cu drept de semnătură";
   • copie a actului de identitate al solicitantului sau copie a paşaportului, după caz;
   • copie a actelor de stare civilă ale acestuia, în cazul schimbării numelui;
   • copie a certificatului de naştere;
   • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
   • în condiţiile unei înscrieri anterioare în Ordin, un înscris, eliberat de filiala teritorială, din care să rezulte că solicitantul a mai fost înscris în profesie, precum şi cauzele retragerii sau încetării calităţii de membru al Ordinului;
   • curriculum vitae;
   • două fotografii, pentru legitimaţia de membru al Ordinului;
   • copie a dovezii achitării taxei de înscriere; (400 lei taxa de înscriere – obligatoriu de plătit la înscriere (modalități de plată) + 200 lei cotizația de membru (modalități de plată
   • dovada recunoaşterii titlului oficial de calificare în profesia de arhitect al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, al cetăţenilor statelor membre ale Spaţiului Economic European şi al cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, al cetăţenilor români care au dobândit titlul academic de arhitect în unul dintre aceste state, precum şi dovada echivalării titlului oficial de arhitect, în baza unei diplome obţinute eliberate de o instituţie de învăţământ superior de arhitectură dintr-un stat terţ.
   • Arhitectul care îşi schimbă domiciliul are obligaţia de a solicita transferul la filiala teritorială în raza căreia domiciliază, printr-o cerere adresată în scris preşedintelui filialei respective, în termen de maximum 30 de zile de la schimbarea domiciliului.
La aceste documente vă rugăm să atașați contractul de muncă și convenția de stagiu cu îndrumătorul de stagiu:


Îndatoririle arhitectului stagiar

(1) Pe durata stagiului, arhitectul stagiar are următoarele obligații:

 1. a) să respecte toate îndatoririle prevăzute în Convenția de stagiu (Anexa nr.4) precum și în contractul individual de muncă;
 2. b) să depună la filiala teritorială a Ordinului în cadrul căreia se efectuează stagiul, rapoartele de stagiu (Anexa nr.7) și celelalte documente de stagiu stabilite prin prezentele norme metodologice și alte dispoziții legale în materie, în termenul stabilit.
 3. c) să înștiințeze filiala teritorială a Ordinului în cadrul căreia se efectuează stagiul, despre orice schimbare care intervine în derularea stagiului, inclusiv privind suspendarea, finalizarea sau modificarea condițiilor de stagiu;
 4. d) să frecventeze cursurile şi conferinţele organizate de Ordin și de filialele sale teritoriale dedicate pregătirii stagiarilor, care vor cuprinde expuneri asupra legislaţiei specifice domeniului proiectării şi construcţiei, asupra modului de aplicare în practică a acesteia sau vor prezenta şi detalia modul de organizare a procesului de proiectare.

ART.19. MODALITĂȚILE DE EVALUARE A STAGIARILOR

(1) Pe perioada stagiului, evaluarea arhitectului stagiar se desfășoară la nivelul filialei în care se desfășoară stagiul, de către responsabilul de stagiu al filialei, în urma analizei următoarelor documente:

 1. a) raportul de stagiu (Anexa nr.7) contrasemnat de către îndrumătorul de stagiu și însoțit de fișele lunare de evaluare a stagiului (Anexa nr.6 și Anexa nr.5);
 2. b) evaluarea de sinteză, realizată și depusă semestrial de îndrumătorul de stagiu (Anexa nr.8);
 3. c) participarea arhitectului stagiar la conferințele de stagiu și cele de formare continuă organizate de Ordin.

Înscriere în OAR (SIOAR)

share on